1º Concepto de Hábitat y Comunidad.

2ºRural-Urbano
diferencias según la ecología
diferencias según la densidad
diferencias según el número de habitantes

3ºPaisaje y territorio construído
(breve guión de análisis metodológico)

4º Formas estructurales de crecimiento urbano.
(planteamiento y enfoque)

5º¿A qué se refiere Kevin Linch cuando habla de LEGILIBILIDAD, IDENTIDAD, ESTRUCTURA, SIGNIFICADO E IMAGINABILIDAD?

6º¿Qué quiere decir Lefebvre cuando habla de zona crítica?urbanística M
 • portada May 26, 2011
  No menú pódense consultar las clases do curso 2010-2011 de urbanística III
 • Novos conceptos de cidade May 19, 2011
  A cidade é un feito complexo e un feito diferencial. Atopamos manifestacións que se poden entender como cidade. Como xa fixera Patrick Geddes, poñemos alerta do que vai suceder, aportar visións de futuro. Vai haber síntomas de modernidade no territorio. Si sabem...
 • A revolución urbana. May 12, 2011
  La revolución urbana. Henri Lefebvre 1972.Redacta a cidade, analízaa tal e como se está a desenvolver nese momento. Estamos nun momento de reflexión e crítica da cidade. Analiza as cidades a partir das diferencias. En todas elas se producen fenómenos de f...
 • As formas estructurais de crecemento urbano. May 12, 2011
  Las formas estructurales de crecimiento urbano. Manuel de Solá-Morales 1997Pensamento: o problema da cidade é o crecemento. A cidade non existe se non hai crecemento. Podemos estudar a cidade en base a isto. Estudiarémola a partir da xénese da forma (estudio estructura...
 • A arquitectura da cidade May 5, 2011
  La arquitectura de la ciudad Aldo Rossi 1966.Método: relación dos elementos, isto provén do estudo da linguaxe. Relación entre significante e significado. Non significa o mesmo un termo para cada persoa. Os elementos tamén son importantes para cada persoa. Cada ...
 • Estructuralismo. La imagen de la ciudad Apr 28, 2011
  O Movemento Moderno fálanos da importnaica do terreo na cidade. A importancia da topografía. O movemento moderno creía no progreso como a capacidade de transformar o terreo e mediante a arquitectura influir e cambiar os hábitos das persoas.O estructuralismo considera o...
 • Nacemento do TEAM X Apr 14, 2011
  Entender a cidade coma un sistema de lugares.O Movemento Moderno predominaba o aspecto de renovación contínua. Busca criterios urbáns e un plantexamento metodolóxico, basado nos criterios urbanos, valoración social...Cando se fai o congreso CIAM X de Dubrov...
 • ¿qué queda na cidade moderna dos prantexamentos do Movemento Moderno? Apr 7, 2011
  Un proxecto incumplido, queda a idea e pouco máis. Algúns fragmentos. O crecemento nas nosas cidades foi levado a cabo dun xeito maniqueo, collendo só o que interesa e rexeitando partes. Ex: as vías 7 de Le Corbusier, un parque para todos os cidadáns.Falta o det...
 • Urbanismo do Movemento Moderno. O plan das 7 vías de Le Corbusier. Apr 7, 2011
  Le Corbusier teoriza en paralelo á práctica. Teoría válida para aplicar e así transformar o uso da cidade. É un método científico basado na análise. Achegamento a base de preguntas, ten que buscar sistemas creadores de orde. Entende c...
 • Urbanismo dos CIAM. Plan de Amsterdam Mar 31, 2011
  Urbanismo: organización da totalidade de funcións da vida colectiva, na cidade e no campo.La Sarraz: "a esencia do urbanismo é ordenar as funcións".¿como xorde o urbanismo nos CIAM? Vendo as intervencións nos cascos históricos a finais do XIX en Vi...
 • CIAM Mar 24, 2011
  CIAM Congresos Internacionais de Arquitectura. Un intento colectivo por indagar nos problemas da cidade. Un conxunto de arquitectos poñen en común todos os seus coñecementos.CIAM I 1928 La Sarraz (comentado en dia anterior) Declaración de principios. Tocan puntos como ...
 • Resposta á cidade neoconservadora. CIAM Mar 17, 2011
  A resposta do movemento moderno fronte á cidade neoconservadora a través de leis hixienistas. Contra o barrio extensivo a cidade aberta, contra a periferia os novos tipos edificatorios.Mov Moderno, confianza no progreso, é sempre avance (hoxe sabemos que non sempre)¿ca...
 • Proxectación da cidade moderna Mar 10, 2011
  La proyectación de la ciudad moderna, Leonardo Benévolo 1969O fenómeno de conurbación de Patrick Geddes como un concepto unificador, os límites administrativos dexaban de ter validez, os pobos quedaban absorvidos polas cidades.La arquitectura moderna debe sugeri...
 • Patrick Geddes. Cidade Mar 3, 2011
  ¿Como estudar a evolución? É testigo dos cambios da cidade e explícaos. Non escribe libros, publícanse despois.Patrick Gueddes era sociólogo, xeógrafo, botánico, biólogo... e senta as bases do urbanismo como o entendemos. Basea o seu ...
 • O territorio da cidade Mar 3, 2011
  O territorio implica tanto o rural coma o urbano. Non pode existir a cidade sen civilización. É onde se presenta en maior grado a adaptación a cultura.Entendemos a cidade coma un organismo en continuo proceso de adaptación. Falar de cidade é o mesmo que falar de...
 • O territorio de Galicia Feb 24, 2011
  Abel Bouhier. La Galice Essai geographique d´analyse et d´interpretacion dun vieux complexe agraire. 1977.Xaquin Lorenzo. A terra. Historia material de xeografía e Historia de Galicia. Ramón Villares Historia de Galicia 1991José Fariña Tojo Los asentam...
 • O territorio construido Feb 17, 2011
  Falamos do territorio porque nos preocupa a súa forma, como concepto dinámico, estudiamos o territorio coma un proceso que nos explica. Entender o proceso como algo dinámico, un proceso de asimilación das formas latentes e a relación co lugar e as actividades do...
 • Estudio da vivenda rural Feb 10, 2011
  Vivenda= célula mínima, compoñente básico do núcleo. Conceptos de protección, relación co lugar e superviviencia relaciónanse con ela. A vivenda rural, especificada por caracteres que a cualifican "agrícola, rural, popular, an&oa...
 • Alquerías y poblados. Feb 3, 2011
  Alquerías y poblados. Emery Jones.O territorio está continuamente cambiando, prodúcese a adaptación porque hai unha necesidade, a necesidade de subsistencia. Pero tamén hai un factor novo, o instinto de protección que é complementario á nece...
 • O hábitat rural Jan 27, 2011
  Amos Hawley: "residencia dunha comunidade"Para Pierre George: Hábitat coma o xeito de estar distribuidos os lugares habitados no interior dunha determinada rexión. Isto implica dous conceptos: lugar e humano=cultura. O estudo do hábitat terá relación coa cu...